Înregistrare manuscrise

Autentificare sau Înregistrare pentru a depune un manuscris.

Lista de verificare a pregătirii depunerii manuscrisului

Ca parte a procesului de depunere de manuscrise, autorii sunt obligați să verifice respectarea regulilor de înregistrare manuscrise, ținând cont de elementele următoare, în caz contrar trimiterile putând fi returnate autorilor care nu respectă aceste reguli.
 • Prezentul manuscris nu a fost publicat anterior, nici nu este trimis altei reviste spre examinare (sau o altă explicație a fost furnizată în Comentarii pentru editor).
 • Manuscrisul este fișier document în format OpenOffice, Microsoft Word, sau RTF.
 • Acolo unde a fost posibil, au fost furnizate adrese URL pentru referințe.
 • Textul este spațiat la un rând; folosește un font de 12 puncte;folosește font cursiv pentru sublinieri (sublinierile sunt acceptate doar pentru adresele URL); graficele, figurile și tabelele sunt amplasate în text, în mod exceptional sunt plasate la finalul lucrării.
 • Textul respectă cerințele stilistice și bibliografice prezentate în Ghidul autorului.
 • Manuscrisul prezintă rezumat în limba română
 • Manuscrisul prezintă rezumat în limba engleză

Ghid pentru autori

Revista „Bucovina Forestieră” publică articole de cercetare, note de cercetare (rezultate preliminare ale unor cercetări), sinteze, comentarii, interviuri, editoriale, restituiri (lucrări valoroase publicate anterior) şi aspecte referitoare la activitatea de profil forestier din ţară şi din străinătate, manifestări, note aniversare, necroloage, recenzii. Autorii vor menționa (selecta), la trimiterea manuscriselor, rubrica în care consideră că se încadrează lucrarea respectivă. 

De regulă articolele vor fi publicate în limba română cu rezumat în limba engleză, existând opțiunea de a publica suplimentar, on-line, și o versiune în limba engleză.

Toate manuscrisele trimise spre publicare vor fi însoțite de titlu și rezumat în limba română și în limba engleză.

Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie originale şi să nu fi fost publicate sau trimise spre publicare altor reviste. Fiecare manuscris va fi însoţit de o „Scrisoare de înaintare”. În vederea publicării, articolele vor fi trimise spre analiză şi avizare unor membri de specialitate din consiliul editorial al revistei, alcătuit din personalităţi ale vieţii ştiinţifice forestiere.

Revista exercită un control permanent al calității, existând reguli de publicare a manuscriselor (de ex. toate manuscrisele sunt scanate electronic pentru identificarea plagiatului), categoriile de articole care se pretează fiind evaluate (peer-review) de membri ai Consiliului Editorial sau alți specialiști în domeniu. După finalizarea procedurii de revizuire, lucrările sunt publicate online (PDF).

Pentru autori nu există niciun cost legat de publicarea articolelor, fie online, fie în format tipărit, acestea fiind suportate de consorțiul care editează revista „Bucovina Forestieră”.

 

Articolele de cercetare, notele de cercetare și sintezele

Articolele de  cercetare prezintă rezultatele finale (articolele de cercetare propriu-zise) sau preliminare (notele de cercetare) ale unor cercetări ştiinţifice originale precum şi lucrările care prezintă în mod sintetic şi critic stadiul cunoştinţelor şi direcţiile în care ar trebui dezvoltate cercetările într-un anumit domeniu. În mod obligatoriu, manuscrisele trimise spre publicare la categoria Articole de cercetare vor include: Titlul, Informații despre autor(i), Rezumat în engleză (Abstract) și în română, cuvinte cheie (3-7 cuvinte) în engleză și română, Introducere, Material şi metodă, Rezultate, Discuţii, Concluzii, Bibliografie, Informații privind finanțarea, Contribuția autorilor.

Sintezele se vor structura în raport cu aspectele ce sunt studiate în domeniul abordat, dar vor include, obligatoriu, Titlul, Informații despre autor(i), Rezumat în engleză (Abstract) și în română, cuvinte cheie (3-7 cuvinte) în engleză și română, Introducere, Concluzii şi perspective, Bibliografie, Informații privind finanțarea, Contribuția autorilor.

Cerinţe

Titlul trebuie să fie clar, sugestiv şi concis, evitându-se formulările dintr-un singur cuvânt, cele ambigue, cele prea lungi. Modul de prezentare a titlului și autorilor este detaliat în capitolul de REDACTARE de mai jos.

Introducere. Include contextul general în care se încadrează problema studiată, gradul de rezolvare a problemei în ţară şi străinătate şi un paragraf final în care sunt specificate obiectivele lucrării trimise spre publicare.

Material şi metodă. Se vor prezenta toate informaţiile cu privire la locul cercetărilor, materialele şi metodele de lucru folosite, astfel încât oricine doreşte să poată reface întocmai cercetările respective. În cazul în care în lucrare sunt prezentate diferite aspecte de cercetare, care au necesitat materiale şi metode de cercetare diferite, informaţiile respective se vor preciza pentru fiecare aspect în parte, însă în cadrul capitolului de materiale şi metode de cercetare şi nu la capitolul de rezultate. Un paragraf va fi dedicat modului de prelucrare a datelor (procedee statistice folosite), iar la finalul capitolului se vor specifica aplicaţiile software utilizate.

Rezultate. Se vor prezenta, de preferinţă în tablele, grafice şi/sau fotografii, rezultatele observaţiilor sau experimentelor. În text se vor da toate informaţiile necesare pentru înţelegerea deplină a tabelelelor şi figurilor. Acest capitol nu include referiri la lucrări similare, ci se prezintă doar cele proprii. Aceste comparaţii sunt rezervate capitolului Discuţii.

Discuţie. Obligatoriu, discuţiile vor fi separate de capitolul “Rezultate”. Rezultatele prezentate se vor analiza comparativ (în măsura în care este posibil) cu cele publicate în alte lucrări din ţară sau străinătate, evidenţiindu-se similarităţile şi deosebirile faţă de acestea, precum şi cauzele care determină eventualele deosebiri. În acest capitol nu se admit decât în mod excepţional tabele sau figuri, însă se pot face referiri la tabelele şi figurile din capitolul de rezultate. În urma acestei analize critice, se vor preciza concluziile ce rezultă din cercetările prezentate în lucrare.

Dacă este cazul, după capitolul de discuţii şi concluzii se poate include un capitol de Mulţumiri, în care să se menţioneze persoanele sau instituţiile care au facilitat, în vreun fel, efectuarea cercetărilor prezentate sau programul de cercetare în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetările.

Citările şi bibliografia. Citările din text vor fi de tipul: (Ionescu 1998), (Ionescu 1998a, b), (Ionescu şi Vasilescu 1998), (Ionescu 1998, Vasilescu 1998), (Ionescu 1996, 1997, 1998, Vasilescu 1998), având grijă ca atunci când referinţele fac trimitere la mai multe publicaţii, acestea să fie aranjate în ordine alfabetică, după numele autorilor atunci când sunt publicate în acelaşi an (Avram 1970, Bunescu 1970), respectiv în ordine cronologică atunci când sunt publicate în ani diferiţi (Ionescu 1975, Vasilescu 1999). În cazul lucrărilor care au trei sau mai mulţi autori, se va menţiona primul autor, urmat de „et al.”, după exemplul: (Ionescu et al. 1998). Dacă autorul unei lucrări nu este cunoscut, în locul numelui – pentru identificarea în text a lucrării citate – se va utiliza termenul „Anonymous”.

Toate lucrările citate în text trebuie să fie prezente şi în bibliografie. Nu se vor include la bibliografie lucrări care nu se regăsesc citate în text, autorii având grijă să existe deplină concordanţă între referinţele din text şi cele din lista bibliografică. La ficare referinţă bibliografică va fi trecut şi numărul paginilor, astfel: paginile între care se găsesc articolele pentru publicaţii sau numărul total de pagini, în cazul cărţilor. Acolo unde a fost posibil, vor fi furnizate adrese URL pentru referințe (DOI).

Exemple referitoare la modul de formatare a referințelor bibliografice sunt prezentate mai jos. Titlurile articolelor sunt citate în limba în care au fost scrise.

Ionescu A., 2014. Titlul articolului. Volumul (număr): pagini [de exemplu 10(1) : 100-110].
Ionescu A., Vasilescu B., 2014. Titlul articolului. Volumul (număr): pagini [de exemplu 10(1) : 100-110].
Ionescu A., Vasilescu B., 2014. Titlul cărții. Editură, oraş, număr total de pagini [de exemplu 150 p].
Ionescu A., 2000. Titlul capitolului într-o carte editată. În: Vasilescu B. (ed.), Titlul cărții. Editură, Oraş, pagini [de exemplu pp. 80-89].
Ionescu A., 2000. Titlul lucrării publicate în cadrul unei conferinţe ştiinţifice . În: Vasilescu B. (ed.), Titlul conferinței, perioada, locul de desfăşurare. Editura, Oraş, pagini [de exemplu pp. 70-79].

Rezumatul (în limba engleză și în limba română). Acesta trebuie să fie concis şi, totodată, să ofere suficientă informaţie chiar şi unui cititor care nu este expert în domeniu. Mărimea sa nu trebuie să depăşească 300 de cuvinte. În rezumat nu sunt permise referințe la literatură sau trimiteri la tabelele şi figurile din lucrare.

Rezumatul va fi urmat de 3-7 cuvinte cheie, de asemenea, atât în limba engleză cât și în limba română.

În cuprinsul lucrării, titlurile subcapitolelor vor fi precedate şi urmate de câte un rând liber, fiind acceptate doar două nivele de divizare (după modelul 1, 1.1, 1.1.1).

 Comentarii

În această rubrică sunt incluse lucrările în care se dezbat probleme de actualitate de ordin tehnic, ştiinţific, organizatoric, politic, legislativ etc. din domeniul forestier, dar care nu au caracter de articol de cercetare. Sunt acceptate doar comentariile bazate pe analize pertinente, vizând fenomene, procese, activităţi şi nu persoane. Se recomandă prezența unui paragraf introductiv în care să se anunțe și scopul lucării, precum și a unui final de concluzii/perspective.

Interviuri și Editoriale

Articolele din aceste rubrici vor aborda teme de actualitate de ordin general din domeniul silviculturii și al protecției mediului. Temele interviurilor și editorialelor vor fi discutate în consiliul editorial și vor fi propuse spre realizare unor autori consacrați specializați pentru astfel de articole.

Restituiri

Rubrica „Restituiri” îşi propune (re)editarea unor lucrări aparţinând unor înaintaţi din silvicultura noastră care, prin problemele pe care le tratează, sunt de actua-litate. Aici sunt incluse lucrările cu privire la pro-blemele silviculturii dinainte de 1948, cele cu caracter istoriografic, precum şi cele nepublicate sau care au apărut într-un tiraj redus.

Manifestări (rubrică denumită în trecut „Cronică”)

Revista publică şi relatări de la manifestări tehnico-ştiinţifice desfăşurate în ţară şi în străinătate, note aniversare şi necroloage. De asemenea, la „Informaţii” se doreşte publicarea unor informaţii de interes, referitoare la viaţa forestieră.

Recenzii

Sunt publicate scurte prezentări ale unor lucrări de specialitate din ţară sau străinătate. Acestea trebuie să cuprindă, obligatoriu, autorul (autorii), anul apariţiei lucrării, titlul original împreună cu traducerea în limba română, editura, locul apariţiei şi numărul de pagini (în cazul cărţilor) sau titlul publicaţiei, numărul şi paginile curente în cazul articolelor, precum şi numărul de tabele, figuri şi referinţe bibliografice. Prezentarea propriu-zisă a lucrării trebuie să fie succintă, însă să surprindă aspectele esenţiale tratate și să beneficieze de comparații cu lucrări similare, inclusiv cu sublinierea plususilor și minusurilor.

REDACTAREA MANUSCRSISULUI

Redactarea se va face în Microsoft Word sau un program compatibil, cu font Arial/Time News Roman/Calibri, mărime 12 puncte, spațiat la un rând. Liniile vor fi numerotate de la 1 la numărul maxim, incluzând tabelele şi figurile.

Pe prima pagină a manuscrisului se va trece titlul lucării, sub care se va trece autorul (autorii). Afilierile/instituțiile de care aparține vor fi marcate sub rândul-autor. În cazul mai multor afilieri, acestea vor fi asociate fiecărui autor printr-un exponent numeric (1, 2 …), în ordinea enunțării acestora. Autorul corespondent va fi menționat cu * și va fi indicată o adresă de email.

În cuprinsul articolului, caracterele italice vor fi folosite numai pentru denumirile ştiinţifice ale speciilor, precum şi pentru literele din relaţiile matematice. Denumirile populare ale plantelor, animalelor şi microorganismelor vor fi completate, la prima menţionare în text, de denumirea ştiinţifică însoţită de numele autorului (ex. Abies alba Mill.).

Ecuaţiile vor fi scrise clar, având grijă mai ales în cazul indicilor, exponenţilor şi al posibilelor confuzii: zero (0) – literă (o) şi unu (1) – literă (l). Numerotarea se va face consecutiv, în paranteze, în partea dreaptă. Simbolurile utilizate şi orice altă prescurtare vor fi explicate acolo unde apar pentru prima dată în lucrare. Unităţile de măsură utilizate vor fi cele din sistemul internaţional.

Figurile și tabelele sunt incluse în conținutul lucrării, fiind însoțite de titlu în limba română și limba engleză.

Figurile vor fi trimise obligatoriu şi ca fişier separat, într-un format uzual (.tif, .jpg, .png etc.) și vor avea o rezoluţie de cel puţin 600 dpi. Textul prezent în figuri va utiliza fontul Times New Roman cu mărimea de maxim 8 puncte. Dimensiunea orizontală a unei figuri va fi de 65 mm sau de 135 mm.

Tabelele de mărime prea mare nu sunt indicate, fiind dificil de inserat în mod corespunzător în text. Orice explicaţie, esenţială pentru o mai bună înţelegere, va fi dată sub formă de notă, dedesubtul tabelului. Tabelele şi figurile (grafice, imagini) se vor insera în text numai după locul în care au fost citate. În cazul figurilor, titlul va fi aşezat dedesubt.

Declarație de confidențialitate

Introducere

Confidențialitatea utilizatorilor website-ului revistei BUCOVINA FORESTIERĂ este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.

Colectarea informațiilor personale

Sunt colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • Informațiile introduse atunci când creați un profil de utilizator pentru websit-ul revistei: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email, apartenența instituțională, adresa poștală de comunicare (instituțională);
 • Informațiile precum numele și adresa dumneavoastră de email, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile noastre informative;
 • informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 • informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 • informații conținute comunicările ce ni le trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Utilizarea informațiilor dumneavoastră personale

Datele personale colectate sunt utilizate pentru:

 • administrarea website-ului;
 • autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 • trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru;

Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor).

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

Păstrarea informațiilor personale

Informațiile personale pe care le prelucrăm în diverse scopuri, nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

În pofida dispoziției anterioare, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);

Securitatea informațiilor dvs. personale

 • Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
 • Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
 • Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

Credit: Acest document a fost creat și adaptat după un șablon privind informațiile legate de politica de confidențialitate de la SEQ Legal (seqlegal.com) și modificat de către Website Planet (www.websiteplanet.com).